SUEKin häirintätutkimuksen tulokset on julkaistu – Hiihtolajeissa täsmennetään toimenpiteitä häirinnän kitkemiseksi

Suomen Hiihtoliitto oli yksi 48 mukana olleesta lajiliitosta. Hiihtolajien raportista käy ilmi, että häirintää ilmenee jonkin verran ja se kohdistuu yleisimmin 16–20 -vuotiaisiin nuoriin naisiin. Yleisimmät häirinnän muodot olivat häiritsevä puhe ja sanallinen seksuaalinen häirintä.

Hiihtolajien tutkimustulokset

Hiihtolajien (maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty) osalta vastauksia häirintäselvitykseen tuli yhteensä 172. Kysely lähetettiin 2331 urheilijalle ja vastausprosentiksi muodostui kahdeksan (8). Miehiä vastanneista oli 95 ja naisia 75. Vastanneista kaksi (2) ei halunnut tai osannut sanoa sukupuolta. Kilpailutason osalta suurin osa vastaajista oli kansallisen tason urheilijoita (116). Vastaajien ikäjakauma painottui selkeästi nuoriin, enemmistö vastaajista oli 16–20-vuotiaita. Matalan vastausprosentin sekä vastaajien ikäjakauman painottuneisuuden vuoksi tulosten perusteella ei voida tehdä suoria yleistyksiä koko hiihtolajeja koskien. Tulokset ovat suuntaa antavia eivätkä ne ole vertailukelpoisia lajien kesken.

Kyselyyn vastanneista hiihtolajien harrastajista 48 henkilöä oli kokenut seksuaalista häirintää, joka ilmeni yleisimmin häiritsevänä puheena. Sukupuolista häirintää oli vastanneista kokenut 28 henkilöä. Yleisin häirinnän muoto oli ominaisuuksien vähättely tai kyseenalaistaminen sukupuolen perusteella. Naiset olivat kokeneet sekä seksuaalista että sukupuoleen perustuvaa häirintää miehiä yleisemmin. Yleisimmin häirintää oli koettu toisten urheilijoiden taholta. Hiihtolajeissa häirintään syyllistyivät jonkin verran myös fanit ja sosiaalisen median seuraajat.

”Jokainen tapaus on liikaa”

Tutkimus osoitti, että seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää on myös lumilajeissa.

”Vaikka tutkimustulosten yleistettävyys vähäisen vastaajaprosentin vuoksi on hankalaa, emme saa sivuuttaa tilannetta. Jokainen tapaus on liikaa ja toimenpiteitä häirinnän kitkemiseksi tehdään”, toteaa Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

Hiihtoliitolla on olemassa Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) toimesta raamitettu Snow Safe -ohjelma, jonka toimintaohjeet niin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kuin myös muun kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi ovat olleet käytössä vuodesta 2019 lähtien. Yli puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa, onko Hiihtoliitto tehnyt töitä häirinnän ehkäisemiseksi urheilussa.

”Tarve keskustelulle ja avoimelle viestinnälle on olemassa. Olemme olleet proaktiivisia, mutta nyt on hyvä aika pohtia, ovatko toimet olleet riittäviä, ja miten voimme edelleen tehostaa toimia häirinnän minimoimiseksi”, jatkaa Hämäläinen.

Raportin pohjalta Hiihtoliitossa tarkennetaan parasta aikaa toimenpidesuunnitelmaa matalankynnyksen ilmoittamisen sekä tietoisuuden lisäämiseksi. Aihe nousee esille maajoukkueiden tapaamisissa sekä avoimissa viestintäkanavissa, jotta tapaukset tunnistetaan ja niihin reagoidaan herkemmin.

Hiihtolajien osaraportti
Tutkimusraportti kokonaisuudessaan
Snow Safe -ohjelma

Kannustamme kertomaan
Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.
SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.