1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hiihtoliitto ry 
Y-tunnus: 0114312-6
Valimotie 10, 00380 Helsinki
hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi

2. Henkilötietojen käsittelijä

Yhteisö Suomen Hiihtoliitto ry
Y-tunnus 0114312-6
Osoite Valimotie 10, 00380 Helsinki

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Emmi Tiira
Askonkatu 9 F, 4. 15100 LAHTI
emmi.tiira@hiihtoliitto.fi

4. Rekisterin nimi

Maailman Suurin Hiihtoseura

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Hiihtoliiton toiminnasta tiedottamiseen Gredin uutiskirjepalvelua käyttäen.

Hiihtoliitto voi hyödyntää rekisterin tietoja myös seuraaviin tarkoituksiin:
• Hiihtoliittoa ja Nordic Ski Finlandia koskevaan viestintään
• Hiihtoliiton eri toimintoja (esim. tapahtumat, maajoukkueet, Lumilajit Liikuttavat jne.) sekä sen yhteistyökumppaneita koskevaan viestintään
• Rekisteröityjen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
• Nimi ja sähköpostiosoite

7. Henkilötietojen säilytysaika

Hiihtoliitto säilyttää yhteystietoja niin kauan, kun Maailman Suurin Hiihtoseura -yhteisö on aktiivinen. Tämän jälkeen yhteystiedot hävitetään.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:
• Rekisteröity itse liittyy klubiin nettilomakkeella

9. Tietojen säännönmukaiset luovutuksen ja vastaanottajien ryhmät

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään toimijalle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle yksittäistapauksissa jos urheilija osallistuu valmennuksiin tai kilpailuihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin Hiihtoliitto sitoutuu varmistamaan tietosuojan korkean tason esimerkiksi sopimusjärjestelyin (EU komission mallilausekkeet). Rekisteröity voi pyytää lisätietoja käy- tetyistä suojamekanismeista tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
B) Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietoihin pääsyä on rajoitettu teknisin toimenpitein vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja rooliinsa perustuen.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

12. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia henkilötietojen käsittelytoimia, siltä osin kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Hiihtoliitolla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti kohdan 14 mukaisia yhteystietoja käyttäen.

15. Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

16. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä kohdan 2 mukaiseen rekisterin yhteyshenkilöön.